Jewish Community of Rhodes

Museum is now closed

9.9 C
Rhodes
Friday 28 January 2022

Museum is now closed

Religious Holidays

Calendar of Major Jewish

The Religious Holidays in Rhodes

Tu BiShvat

Purim

Passover

Lag Ba-Omer

Shavuot

TishaB’Av

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Hannukah