Jewish Community of Rhodes

Museum is now closed

19.9 C
Rhodes
Saturday 3 June 2023

Museum is now closed

Religious Holidays

Calendar of Major Jewish

The Religious Holidays in Rhodes

Tu BiShvat

Purim

Passover

Lag Ba-Omer

Shavuot

TishaB’Av

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Hannukah