Jewish Community of Rhodes

Museum is now closed

10.8 C
Rhodes
Friday 3 February 2023

Museum is now closed

Religious Holidays

Calendar of Major Jewish

The Religious Holidays in Rhodes

Tu BiShvat

Purim

Passover

Lag Ba-Omer

Shavuot

TishaB’Av

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Hannukah