Jewish Community of Rhodes

Museum is now closed

27.1 C
Rhodes
Sunday 21 July 2024

Museum is now closed

Religious Holidays

Calendar of Major Jewish

The Religious Holidays in Rhodes

Tu BiShvat

Purim

Passover

Lag Ba-Omer

Shavuot

TishaB’Av

Rosh Hashanah

Yom Kippur

Sukkot

Hannukah